We've updated our Terms of Use. You can review the changes here.

Territorios

by Tenue

/
 • Streaming + Download

  Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.
  Purchasable with gift card

    name your price

   

 • Record/Vinyl + Digital Album

  12” vinyl /500: Pink cover. Black vinyl. Download code included. 1 song/30 minutes
  artwork by Paula Blanco. Released May 6th 2022.

  Includes unlimited streaming of Territorios via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 10 days

    €12 EUR or more 

   

 • 500 Limited Edition 12" Vinyl
  Record/Vinyl + Digital Album

  12” vinyl /500: 350 yellow and 150 yellow w/black splatter. Download code included. 1 song/30 minutes.

  Includes unlimited streaming of Territorios via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

  Sold Out

 • Territorios Tapes
  Cassette + Digital Album

  Tomb Tree Tapes | Psychedelic / Solid Yellow
  Mochi Tapes | Lava

  Very limited edition

  Includes unlimited streaming of Territorios via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

  Sold Out

 • CD
  Compact Disc (CD) + Digital Album

  Moment of Collapse Edition

  Includes unlimited streaming of Territorios via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

  Sold Out

 • Dark Punx T-Shirt
  T-Shirt/Shirt + Digital Album

  Lettering e adaptación do Artwork: Edu Luveiro @guadania_zine
  Art: Motivo dos Tapices Luteranos de Lucas Cranach, 1550.

  Includes unlimited streaming of Territorios via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

  Sold Out

 • Mateo Morral Tote Bag
  Bag

  Art by Paula Blanco @Paulischultz
  Natural cotton. 38x42cm. Long handles.

  *If you prefer not to pay paypal and bandcamp taxes, send us a message to facebook.com/tenuepunx or a mail to merdacriu@riseup.net - (We prefer not to pay).

  Sold Out

1.
Territorios 29:29
T E R R I T O R I O S Agora que sabemos que todos os camiños que construímos foron erixidos sobre cadáveres; agora que entendemos que erguemos a cada tirano que nos someteu baixo o fascio e a espada; agora que aceptamos que fomos nós xs que alzamos os muros que comprimiron os nosos tórax sepultando os nosos corazóns... decidimos encomendar a nosa existencia á súa destrución; ata que, dentro de nós, cada deserto se converta en oasis, cada ferida en fervenza e cada bágoa en torrente. Pero as palabras so debuxan arquitecturas efémeras, abstraccións que se dispoñen no inconsciente. Que defender? Por que loitar? Incapaces de articular narrativas emancipadoras, adictxs ao son que fan as nosas cadeas ao camiñar. Apenas se ven luces entre a néboa, apenas algúns berros ao lonxe! Como topar liñas de fuga nun discurso circular? A memoria muscular da dominación, a ideoloxía como abstracción delimitadora... Precisamos novos marcos teóricos! Territorios que repoboar, zonas a defender. Realidades que nos permitan coidarnos e protexernos da miseria perceptible; da reprodución incansable da violencia da posmodernidade. Lugares onde arrolar a nosa fraxilidade pra facernos fortes. Descender ao máis profundo, escavar ata que sangren as mans - ata que as gretas broten nas paredes do noso peito - e facer palpable o intanxible. E tal vez así, atopemos - por fin - bosques que nos envolvan e mares que nos bañen, e articulemos unha defensa feroz do noso interior. Unha política de guerra contra o baleiro! Unha firme convicción de colmarnos de alegrías! Armar os nosos afectos con fereza, formar barricadas nos brazos de quen nos ama: RESISTIR. Derramar velenos na vida líquida - no discreto puñal do tempo, da escravitude asalariada, das proxeccións asimétricas do ego... E conquistar as nosas soidades, os nosos silencios, os nosos fracasos. Abrazar os territorios da nosa vulnerabilidade e enchelos de flores, e enchelos de froitos. Resoará o vento, retumbarán nos nosos ouvidos ecos de voces esquecidas no tempo. E dende o fondo do noso abismo, reescribiremos a topografía do mundo, con liñas que aínda non foron formuladas, coas palabras que se nos atragoaron, os amores bos e o imperfectible da nosa humanidade. E DESFACER TODO PRA REFACER TODO. Deixar que caian os monumentos que construímos pra conmemorar todo o dano que causamos, toda a dor que infliximos, as feridas que fixemos. Que a chuvia limpe o sangue e o musgo devore a pedra! E así aprendamos a habitarnos e habitar este mundo, pra deter os precipicios que se achegan. E frear os que xa existen, destruír os que xa existen. Porque unha pulsión devastadora, unha paixón que nos desborda, empúrranos a vivir. Porque todas as vidas que fomos, todas as vidas que levamos dentro, apertan cunha vontade desesperada que non nos permite agardar mil anos máis a que todo cambie, a que todo estoupe e se desvaneza esta necesidade insoportable de controlalo todo. De erixir fronteiras e conformar estados dentro e fóra de nós. Por iso, escribiremos de novo a historia nas linguas que elxs prohibiron e fixeron desaparecer e retomaremos a felicidade como único valor para medir a dignidade da nosa existencia. **************************************** |ENG| T E R R I T O R I E S Now that we know that all the roads we built were erected on corpses; now that we understand that we have raised every tyrant who has subdued us under the bundle and the sword; now that we accept that we were the ones who raised the walls that compressed our chest, burying our hearts... we decided to entrust our existence to its destruction; until every desert within us becomes an oasis, every wound a waterfall, and every tear a torrent. But words only draw ephemeral architectures, abstractions that are arranged in the unconscious. What to defend? What to fight for? Unable to articulate emancipatory narratives, addicted to the sound our chains make as we walk. We can barely see lights in the mist, barely a few screams in the distance! How to find vanishing dots within a circular speech? The muscular memory of domination, Ideology as a constraining abstraction. We need new theoretical frameworks! Territories to repopulate, Zones to Defend. Realities that allow us to take care of ourselves and protect ourselves from perceptible misery; from the tireless reproduction of the violence of postmodernity. Places where we can cradle our fragility to make us stronger. To descend to the deepest, to dig until our hands bleed - until cracks burst in the walls of our chest - and make the intangible palpable. And we may find - at last - forests that surround us and seas that bathe us, and we articulate a fierce defense of our inner self. A war policy against the void! A firm conviction to fill us with joy! To arm our affections with ferocity, and form barricades in the arms of those who love us: TO RESIST! Pouring poisons into the liquid life - into the discreet dagger of time, of wage slavery, of the asymmetrical projections of the ego... And conquer our loneliness, our silences, our failures. Embrace the territories of our vulnerability and fill them with flowers, and fill them with fruit. The wind will resound, echoes of time-forgotten voices will roar in our ears. And from the bottom of our abyss, we will rewrite the topography of the world, with lines that have not yet been formulated, with the words that have swallowed us, the good loves and the imperfectible of our humanity. AND TO UNDO EVERYTHING TO MAKE IT AGAIN ! Let the monuments we built to commemorate all the damage we have done, all the pain we have inflicted, all the wounds we have made, fall. May the rain cleanse the blood and the moss devour the stone! And so we learn to inhabit ourselves and inhabit this world, to detain the approaching precipices, and to stop those that already exist; destroy those that already exist! Because a devastating drive, a passion that overflows us pushes us to live. Because all the lives we have lived, all the lives we carry inside press us with a desperate will that doesn't let us wait a thousand more years for everything to change, for everything to explode and for this unbearable need to control everything to fade away. Of raising boundaries and shaping states inside and outside us. So we will write the (His)tory again in the languages they forbade and they made disappear and we will take happiness back as the only measure to test the dignity of our existence. ******************* |ES| T E R R I T O R I O S Ahora que sabemos que todos los caminos que construimos fueron erigidos sobre cadáveres; ahora que entendemos que levantamos a todo tirano que nos sometió bajo el yugo y la espada; ahora que aceptamos que fuimos nosotrxs lxs que construimos los muros que comprimieron nuestro tórax sepultando nuestro corazón... decidimos encomendar nuestra existencia a su destrucción; hasta que, dentro de nosotrxs, cada desierto se convierta en oasis, cada herida en cascada y cada lágrima en torrente. Pero las palabras solo dibujan arquitecturas efímeras, abstracciones que se disponen en el inconsciente. ¿Qué defender? ¿Por qué luchar? Incapaces de articular narrativas emancipatorias, adictxs al sonido que hacen nuestras cadenas al caminar. ¡Apenas se ven luces en la niebla, apenas algunos gritos en la distancia! ¿Cómo encontrar líneas de fuga en un discurso circular? La memoria muscular de la dominación, la ideología como abstracción delimitante... ¡Necesitamos nuevos marcos teóricos! Territorios para repoblar, zonas a defender. Realidades que nos permitan cuidarnos y protegernos de la miseria perceptible; de la reproducción incansable de la violencia de la posmodernidad. Lugares donde acunar nuestra fragilidad para hacernos fuertes. Descender a lo más profundo, excavar hasta que sangren las manos - hasta que las grietas broten en las paredes de nuestro pecho - y hacer palpable lo intangible. Y quizás así, encontremos - por fin - bosques que nos envuelvan y mares que nos bañen, y articulemos una defensa feroz de nuestro interior. ¡Una política de guerra contra el vacío! ¡Una firme convicción de colmarnos de alegrías! Armar nuestros afectos con fiereza, formar barricadas en los brazos de quien nos ama: RESISTIR. Derramar venenos en la vida líquida, en el discreto puñal del tiempo, de la esclavitud asalariada, de las proyecciones asimétricas del ego... Y conquistar nuestras soledades, nuestros silencios, nuestros fracasos. Abrazar los territorios de nuestra vulnerabilidad, y llenarlos de flores, y llenarlos de frutos. Resonará el viento, retumbarán en nuestros oídos ecos de voces olvidadas en el tiempo. Y desde el fondo de nuestro abismo, reescribiremos la topografía del mundo, con líneas que aún no han sido formuladas, con las palabras que se nos atragantaron, los amores buenos y lo imperfectible de nuestra humanidad. Y DESHACER TODO PARA REHACER TODO. Dejar que caigan los monumentos que construimos para conmemorar todo el daño que causamos, todo el dolor que infligimos, las heridas que hemos hecho. ¡Que la lluvia limpie la sangre y el musgo devore la piedra! Y así aprendamos a habitarnos y a habitar este mundo, para frenar los precipicios que se acercan. Y detener los que ya existen, destruir los que ya existen. Porque una pulsión devastadora, una pasión que nos desborda, nos empuja a vivir. Porque todas las vidas que fuimos todas las vidas que llevamos dentro aprietan con una voluntad desesperada que no nos permite esperar mil años más a que todo cambie, que todo estalle y se desvanezca esta necesidad insoportable de controlarlo todo. De erigir fronteras y conformar estados dentro y fuera de nosotrxs. Por eso, volveremos a escribir la historia en las lenguas que ellxs prohibieron e hicieron desaparecer y retomaremos la felicidad como único valor para medir la dignidad de nuestra existencia.

about

This album was recorded in the summer of 2020 in the midst of the CoVid pandemic, in an increasingly authoritarian world where the approach to the people we love has become even more complex. We want to thank those who have always been with us, those who have helped us to continue and grow as humans and as a band, to those who have given us their time and affection. This album is a gift to all our friends, with which we hope to continue building barricades and share physical and emotional trenches, to make our existence a truly livable place.

We are arming our affections fiercely.

Recorded and mastered at Kollapse Studio by Iván Ferro @kollapse_stvdio
Artwork by Paula Blanco @paulischultz


RELEASED BY

V i n y l :

ALERTA ANTIFASCISTA RECORDS (Germany)
LONGLEGSLONGARMS RECORDS (Japan)
PIFIA RECORDS (Asturies)
ZEGEMA BEACH RECORDS (Canada)
CRUST OR DIE LABEL (Brasil)
THE PLAGUE OF MAN RECORDS (United States)

C d :

MOMENT OF COLLAPSE RECORDS (Germany)

C a s s e t t e :

MOCHI TAPES (Málaga / Norway)
TOMB TREE TAPES (Canada)
CHAINA RECORDS (Argentina)

credits

released March 31, 2021

«A sensibilidade foi durante moito tempo - demasiado - unha disposición pasiva ao sufrimento. Ela debe transformarse agora na ferramenta mesma do combate. Arte de reconverter o sufrimento en forza.» - Tiqqun

license

tags

about

Tenue GA, Spain

contact / help

Contact Tenue

Streaming and
Download help

Redeem code

Report this album or account

If you like Tenue, you may also like: